Có 1 kết quả:

bưu dịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ chung việc chuyển giấy tờ thư từ (ngày xưa, bằng cách đi bộ là “bưu” 郵, bằng ngựa chạy là “dịch” 驛).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung việc chuyển giấy tờ thư từ ( bằng cách đi bộ là Bưu, bằng ngựa chạy là Dịch ).