Có 1 kết quả:

đô thị

1/1

đô thị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đô thị