Có 1 kết quả:

đô hội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất tụ họp đông người ở.

Một số bài thơ có sử dụng