Có 1 kết quả:

yển thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một huyện ngày nay, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Hoa.