Có 1 kết quả:

hương tín

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thư từ tin tức từ quê nhà gởi tới.

Một số bài thơ có sử dụng