Có 1 kết quả:

hương sư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông thầy dạy học trong làng.