Có 1 kết quả:

hương nguyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ đạo đức giả.