Có 1 kết quả:

hương mục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Hương hào 鄉豪.