Có 1 kết quả:

hương ước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Luật lệ trong làng, do mọi người lập ra và hẹn nhau theo đúng.