Có 1 kết quả:

hương chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người được cử ra lo việc chung trong làng.