Có 1 kết quả:

hương thí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kì thi thời xưa, tổ chức ở địa phương để lấy Cử nhân và Tú tài, ba năm mở một lần. Thơ Trần Tế Xương có câu: » Mấy khoa Hương thí không đậu cả «.

Một số bài thơ có sử dụng