Có 1 kết quả:

hương hào

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người tai mắt trong làng.

Một số bài thơ có sử dụng