Có 1 kết quả:

hương cống

1/1

hương cống

phồn thể

Từ điển phổ thông

đỗ cử nhân

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người do các địa phương tiến cử về triều để vua dùng vào việc nước — Danh hiệu khoa cử đời Lê, dành cho người đậu kì thi Hương, tức Cử nhân đời Nguyễn.