Có 1 kết quả:

hương trưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng đầu một làng, tức Lí trưởng — Người có tuổi hoặc danh vọng trong làng.