Có 1 kết quả:

hương âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giọng nói của từng địa phương.

Một số bài thơ có sử dụng