Có 1 kết quả:

hương ẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc ăn uống trong làng sau những lần tế lễ.