Có 1 kết quả:

bỉ sự

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Việc nhỏ nhen tầm thường. ◇Luận Ngữ 論語: “Ngô thiếu dã tiện, cố đa năng bỉ sự” 吾少也賤, 故多能鄙事 (Tử Hãn 子罕) Ta hồi nhỏ nghèo hèn, nên biết được nhiều nghề nhỏ mọn bỉ lậu.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc nhỏ nhen đáng khinh — Sự khinh rẻ.