Có 1 kết quả:

bỉ lí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quê mùa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quê mùa.

Một số bài thơ có sử dụng