Có 1 kết quả:

bỉ bội

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xấu xa trái lẽ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xấu xa trái lẽ.