Có 1 kết quả:

bỉ liệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thấp hèn xấu xa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xấu xa kém kỏi.