Có 1 kết quả:

bỉ tiếu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chê cười khinh rẻ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chê cười khinh rẻ.