Có 1 kết quả:

bỉ đản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái áo lót mình.