Có 1 kết quả:

bỉ thị

1/1

bỉ thị

giản thể

Từ điển phổ thông

coi khinh, coi thường