Có 1 kết quả:

bỉ ngôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lời nói thô tục đáng khinh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói thô tục đáng khinh.