Có 1 kết quả:

bỉ báng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chê bai khinh rẻ.