Có 1 kết quả:

bỉ cận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thô tục nông cạn.