Có 1 kết quả:

đặng

1/1

đặng

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. nước Đặng
2. họ Đặng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
2. (Danh) Tên huyện.
3. (Danh) Họ “Đặng” 鄧.

Từ điển Thiều Chửu

① Tên một nước ngày xưa.
② Họ Đặng.
③ Tên huyện.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nước Đặng (thời xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc);
② (Họ) Đặng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một nước thời Xuân Thu, đất cũ nay thuộc tỉnh Hà Nam — Họ người.