Có 1 kết quả:

lân bang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước láng giềng. » Kẻ lân bang đến một đôi khi. Đồ thiết đãi xem cho tử tế « ( Gia huấn ca ).