Có 1 kết quả:

tù trưởng

1/1

tù trưởng

phồn thể

Từ điển phổ thông

người đứng đầu một tập thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng đầu một bộ lạc thiểu số.

Một số bài thơ có sử dụng