Có 1 kết quả:

tù trưởng

1/1

tù trưởng

giản thể

Từ điển phổ thông

người đứng đầu một tập thể