Có 1 kết quả:

chước đoạt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xét định. ☆Tương tự: “chước định” 酌定.