Có 1 kết quả:

phối hưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cúng tế tổ tiên các đời chung trong một cuộc tế lễ.