Có 1 kết quả:

phối ngẫu

1/1

phối ngẫu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vợ chồng