Có 1 kết quả:

tửu lệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lối phạt rượu trong bữa tiệc.