Có 1 kết quả:

tửu bảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người hầu bàn trong quán rượu.