Có 1 kết quả:

tửu tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiệc rượu.

Một số bài thơ có sử dụng