Có 1 kết quả:

tửu sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rượu và vẻ đẹp đàn bà.

Một số bài thơ có sử dụng