Có 1 kết quả:

tửu quỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người nghiện rượu.

Một số bài thơ có sử dụng