Có 1 kết quả:

toan hàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghèo khổ. Tài tử đa cùng phú của Cao Bá Quát: » Đèn toan hàn thức nhắp mái nam song… «.

Một số bài thơ có sử dụng