Có 1 kết quả:

toan dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước chua, tức chất acide.