Có 1 kết quả:

tuý ngoạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uống rượu say mà nằm ngủ.

Một số bài thơ có sử dụng