Có 1 kết quả:

tuý tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ say mê điều gì.

Một số bài thơ có sử dụng