Có 1 kết quả:

xú địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đất xấu không trồng trọt được.