Có 1 kết quả:

xú diện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt mũi xấu xí.