Có 1 kết quả:

phiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rượu trong vắt, không vẫn đục.