Có 1 kết quả:

y phó

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chức quan chữa bệnh của triều đình.