Có 1 kết quả:

y quốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chữa bệnh cho nước, ý nói trị nước, vì người cầm quyền trị nước cũng giống như người thầy thuốc chữa cho con bệnh.

Một số bài thơ có sử dụng