Có 1 kết quả:

y chính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cơ quan nhà nước, coi về việc chữa bệnh cho dân chúng — Đường lối chữa bệnh và săn sóc sức khoẻ cho dân chúng. Tức là chính sách y tế của nhà nước.