Có 1 kết quả:

y tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc chữa bệnh giúp đỡ cho dân chúng.