Có 1 kết quả:

y tế bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cơ quan trung ương của chánh phủ, lo việc chữa bệnh và săn sóc sức khoẻ cho dân chúng trong nước. Ta cũng gọi là Bộ Y tế.